Parafia wojskowo-cywilna
pw. św. Jozafata BM
w Komorowie ul. Kościelna 5/1
07-310 Ostrów Maz.

NIP 7591652760 REGON 551319717
KONTO: BS w Ostrowi Maz.
97 8923 0008 0027 5075 2000 0001
Bóg zapłać za ofiary na rzecz kościoła

Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2311 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z § 4 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

Szczególnej uwadze polecamy zmianę w § 26 ust. 10b pkt 1 oraz dodany § 26a w związku z uchyleniem ust. 16 w § 26.


W § 26 dotychczasowego rozporządzenia:
w ust. 10b w pkt 1 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „30%”, tzn. że w naszym kościele może przebywać 91 osób, nie wliczając zaszczepionych zgodnie z § 26a 

w związku z tym do 31 stycznia 2022 r. - chyba, że wcześniej nastąpi nowelizacja - zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 30% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Ponadto w § 26 dotychczasowego rozporządzenia uchyla się ust. 16, który dotychczas brzmiał: "Do liczby osób, o której mowa w ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1, ust. 10b pkt 1 i ust. 15 pkt 2 i 3, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19".


W rozdziale 3 po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
„§ 26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu
i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”

18 Stycznia 2022
Piotr, Małgorzata
Solenizantom życzymy wielu Łask Bożych

Liczba wizyt:

45462

 

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla templates by Joomlashine